OŚWIADCZENIE ZARZĄDU VESTOR DOMU MAKLERSKIEGO S.A. WS. DECYZJI KNF Z DNIA 24.09.2019r.

W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 września 2019 r. o cofnięciu  Vestor Dom Maklerski S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej i nałożeniu kary pieniężnej stanowczo oświadczamy, że nie zgadzamy się z zarzutami przedstawionymi we wspomnianej decyzji i opisanymi w wydanym przez KNF komunikacie. 

Uważamy,że zostaliśmy pokrzywdzeni decyzją niesłuszną, nakładającą sankcje całkowicie nieprzystające do wagi zarzucanych naruszeń. Oczywiście, korzystając z przewidzianych przepisami środków odwoławczych, będziemy skarżyć tę decyzję. Jednocześnie, dbając o dobre imię Spółki i osób z nią związanych, rozważamy podjęcie wszelkich innych możliwych kroków prawnych zmierzających do pełnego wyjaśnienia sprawy.

Jesteśmy zszokowani faktem, że jedną decyzją, podjętą, w naszej opinii, na podstawie niesłusznie przyjętych domniemań, opartą w głównej mierze na jednostronnej, ściśle uznaniowej ocenie znikomego materiału dowodowego, można pozbawić polski rynek kapitałowy jednej z prężniejszych,niezależnych firm inwestycyjnych. Vestor DM w przeciągu kilku ostatnich lat przeprowadził ponad 20 publicznych ofert akcji o wartości ponad 1 mld zł, prowadził ewidencję dla ponad 170 instrumentów finansowych, przeprowadził dla swoich klientów ok 200 emisji obligacji. Wsparł wiele polskich, w tym innowacyjnych, przedsiębiorstw w pozyskiwaniu kapitału i prężnym rozwoju. Należy podkreślić, że w toku całej działalności Spółka nie spotkała się wcześniej z żadnymi poważniejszymi zarzutami, także w trakcie przeprowadzanych przez uprawnione instytucje kontroli (również przez KNF). Na przestrzeni kilku ostatnich lat, przy tak dużej skali i zakresie świadczonych usług, liczba skarg klientów była znikoma. Vestor DM zatrudniał ok. 60 profesjonalistów będąc tym samym jednym z większych,niezależnych podmiotów tego typu na rynku.

Zarzuty, abstrahując od ich słuszności, dotyczące znikomego fragmentu działalności, powodują ukaranie całej organizacji, co wiąże się z likwidacją kilkudziesięciu miejsc pracy i utratą majątku akcjonariuszy. Głęboko nie zgadzamy się z tak krzywdzącym podejściem i odpowiedzialnością zbiorową za domniemane przewinienia, których ewentualna waga i zakres nijak nie przystają do słynnych rynkowych afer, wobec których kary były znacznie mniej dotkliwe.

Komisja podczas prowadzonego postępowania nie dała szansyVestor DM na przedstawienie swojego stanowiska.Odmówiono prawa do rozprawy administracyjnej. Wnioski Vestor DM o przesłuchanie świadków w sprawie zostały odrzucone.

Zastrzeżenia Komisji i jej argumentacja nie zmieniły się od czasu zakończenia kontroli w 2018 roku, i należy podkreślić, że nigdy wcześniej nie zawierały ostrzeżenia o możliwości odebrania licencji i nałożenia w tej sprawie wysokiej kary pieniężnej. Uzasadnieniem do wątpliwości urzędników KNF była, wyrwana z kontekstu, robocza korespondencja mailowa dotycząca różnych transakcji tylko pośrednio nawiązująca do sytuacji emitenta. Komisja nie wzięła pod uwagę wyjaśnień i dowodów przedstawionych w tej sprawie dotyczących rzeczywistej sytuacji emitenta. Nie został uwzględniony również fakt, że emisja, która budziła wątpliwości Komisji, nie doszła do skutku.

Obecna sytuacja zmusza nas do wzięcia pod uwagę wszelkich możliwych scenariuszy walki o dobre imię i reputację firmy i naszych wszystkich współpracowników.

Zarząd
Vestor Dom Maklerski S.A.