O NAS - MIFID

Celem Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) jest ochrona Klientów firm inwestycyjnych, które są obowiązane postępować w stosunku do Klientów w sposób uczciwy, sprawiedliwie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów.

MIFID II Informacje ogólne

MiFID II to pakiet regulacji prawnych Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy Głównym celem pakietu MiFID II jest:

  • zwiększenie ochrony inwestorów oraz ich zaufania do rynków finansowych,
  • zmniejszenie ryzyka występowania zakłóceń na rynku finansowym oraz zwiększenie jego przejrzystości,
  • ograniczenie niepotrzebnych kosztów ponoszonych przez uczestników rynku finansowego.

Regulacje prawne pakietu MiFID II normują funkcjonowanie rynku finansowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także w Islandii, Norwegii i Lichtensteinie, tworząc jednolite ramy prawne dla firm inwestycyjnych (domów maklerskich) oraz innych podmiotów, w tym banków, prowadzących na terytorium tych państw działalność w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych (usług maklerskich). Zasadniczym celem pakietu MiFID II jest podwyższenie poziomu ochrony inwestorów korzystających z powyższych usług, w tym poprzez zapewnienie większej przejrzystości działania firm inwestycyjnych, jak również promowanie konkurencji w branży usług finansowych na rynku Unii Europejskiej.

MIFID w Polsce

Polskie przepisy prawne inkorporujące wymogi Dyrektywy MiFID obejmują  m.in. następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych,
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych,
  • Rozporządzenie  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim.