O NAS - MIFID

Celem Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) jest ochrona Klientów firm inwestycyjnych, które są obowiązane postępować w stosunku do Klientów w sposób uczciwy, sprawiedliwie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów.

MIFID Informacje ogólne

Nazwa MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych), który tworzą trzy akty prawne:

Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 r.

Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 .08.2006 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z 10.08.2006 r.

Celem wymienionych powyżej europejskich aktów prawnych jest ochrona Klientów firm inwestycyjnych, które są obowiązane postępować w stosunku do Klientów w sposób uczciwy, sprawiedliwie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów. Informacje kierowane przez firmę inwestycyjną do Klientów powinny być rzetelne, niebudzące wątpliwości i niewprowadzające w błąd. Ponadto informacje dotyczące instrumentów finansowych oraz proponowanych strategii inwestycyjnych powinny obejmować stosowne wytyczne oraz ostrzeżenia o ryzyku związanym z inwestycjami w takie instrumenty.

MIFID w Polsce

Polskie przepisy prawne inkorporujące wymogi Dyrektywy MiFID obejmują następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późniejszymi zmianami),

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 878),

Rozporządzenie MF w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1072)

Rozporządzenie MF w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych

MIFID Polityka Vestor DM

Poniżej przedstawiamy dokumenty wdrożone w Vestor Domu Maklerskiego (dawniej DI Investors) w ramach dyrektywy MIFID. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Informacja o firmie inwestycyjnej,

Vestor DM

Regulamin prowadzenia działalności w zakresie oferowania papierów wartościowych Domu Maklerskiego Vestor S.A.,

Regulamin oferowania

Polityka klasyfikacji Klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości dla niektórych kategorii usług świadczonych w Domu Maklerskim Vestor S.A.,

Polityka klasyfikacji klientów 

Regulamin zarządzania konfliktami interesów przez Vestor Dom Maklerski S.A.,

Regulamin zarządzania konfliktami interesów 

Polityka wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz członków organów w Vestor Domu Maklerskim S.A.,

Polityki wynagradzania osób zajmujących stanowiska mające istotny wpływ na profil ryzyka w Vestor Domu Maklerskim S.A.

Charakterystyka instrumentu finansowego – akcje

Vestor DM charakterystyka IF – akcje

Charakterystyka instrumentu finansowego – obligacje

Vestor DM charakterystyka IF – obligacje

Charakterystyka instrumentu finansowego – produkty strukturyzowane,

Vestor DM charakterystyka IF – produkty strukturyzowane

Charakterystyka instrumentu finansowego – certyfikaty inwestycyjne

Vestor DM charakterystyka IF – certyfikaty inwestycyjne