O NAS - MIFID

Celem Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) jest ochrona Klientów firm inwestycyjnych, które są obowiązane postępować w stosunku do Klientów w sposób uczciwy, sprawiedliwie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów.

MIFID Informacje ogólne

Nazwa MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych), który tworzą trzy akty prawne:

Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 r.

Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 .08.2006 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z 10.08.2006 r.

Celem wymienionych powyżej europejskich aktów prawnych jest ochrona Klientów firm inwestycyjnych, które są obowiązane postępować w stosunku do Klientów w sposób uczciwy, sprawiedliwie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów. Informacje kierowane przez firmę inwestycyjną do Klientów powinny być rzetelne, niebudzące wątpliwości i niewprowadzające w błąd. Ponadto informacje dotyczące instrumentów finansowych oraz proponowanych strategii inwestycyjnych powinny obejmować stosowne wytyczne oraz ostrzeżenia o ryzyku związanym z inwestycjami w takie instrumenty.

MIFID w Polsce

Polskie przepisy prawne inkorporujące wymogi Dyrektywy MiFID obejmują następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 z późniejszymi zmianami)

 

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2015 poz. 878)

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2015 poz. 878)

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 26)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 26)

 

Rozporządzenie Ministra Finansów Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami, i banków powierniczych (Dz. U. z 2017 r. poz.855)

Rozporządzenie Ministra Finansów Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami, i banków powierniczych (Dz. U. z 2017 r. poz.855)

 

Rozporządzenie  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim (Dz. U. 2017 poz. 856)

Rozporządzenie  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim (Dz. U. 2017 poz. 856)

MIFID Polityka Vestor DM

Poniżej przedstawiamy dokumenty wdrożone w Vestor Domu Maklerskiego (dawniej DI Investors) w ramach dyrektywy MIFID. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Informacja o firmie inwestycyjnej,

Vestor DM

 

Regulamin prowadzenia działalności w zakresie oferowania papierów wartościowych Domu Maklerskiego Vestor S.A.,

Regulamin oferowania

 

Polityka klasyfikacji Klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości dla niektórych kategorii usług świadczonych w Domu Maklerskim Vestor S.A.,

Polityka klasyfikacji klientów 

 

Regulamin zarządzania konfliktami interesów przez Vestor Dom Maklerski S.A.,

Regulamin zarządzania konfliktami interesów 

 

Polityka wynagradzania osób zajmujących stanowiska mające istotny wpływ na profil ryzyka w Vestor Domu Maklerskim S.A.

Polityka wynagradzania osób zajmujących stanowiska mające istotny wpływ na profil ryzyka w Vestor Domu Maklerskim S.A.

 

Charakterystyka instrumentu finansowego – akcje

Vestor DM charakterystyka IF – akcje

 

Charakterystyka instrumentu finansowego – obligacje

Vestor DM charakterystyka IF – obligacje

 

Charakterystyka instrumentu finansowego – produkty strukturyzowane,

Vestor DM charakterystyka IF – produkty strukturyzowane

 

Charakterystyka instrumentu finansowego – certyfikaty inwestycyjne

Vestor DM charakterystyka IF – certyfikaty inwestycyjne