VESTOR DM

Vestor Dom Maklerski jest czołową instytucją finansową obsługującą małe i średnie innowacyjne przedsiębiorstwa.

Vestor Dom Maklerski (wcześniej Dom Inwestycyjny Investors) jest krajową, niezależną instytucją finansową. Kadra zarządzająca to menadżerowie z wieloletnim doświadczeniem na rynku finansowym zdobywanym między innymi w międzynarodowych bankach inwestycyjnych, firmach konsultingowych oraz departamentach wealth management.

czym się zajmujemy

Świadczymy usługi w kilku segmentach. Nasz zespół bankowości inwestycyjnej jest jednym z liderów emisji akcji dla spółek średniej wielkości, z sukcesem plasuje też emisje obligacji. Mamy na koncie kilkadziesiąt zrealizowanych transakcji fuzji i przejęć. Działamy w segmencie private equity i venture capital łącząc małe innowacyjne przedsiębiorstwa z inwestorami. Dzięki usłudze wealth management zapewniamy dostęp do wielu typów instrumentów finansowych. Nasz dział analiz przygotowuje rekomendacje dla kilkudziesięciu spółek z 11 sektorów. Co roku realizujemy dziesiątki udanych transakcji potwierdzających skuteczność zespołu Vestor DM. Jesteśmy polską firmą, ale transakcje realizujemy również zagranicą. Nasze doświadczenie obejmuje projekty realizowane w Europie, Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.

nasza filozofia

Nie działamy schematycznie. Każdy projekt to dla nas nowe zadanie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zdobytej wiedzy łączymy kapitał, pomysły i ludzi tak, by tworzyć wartość dla naszych Klientów. Szyjemy na miarę. Wiemy, że sukces Klientów to często efekt pomysłów wykraczających poza standardową ofertę rynkową bądź nieszablonowych rozwiązań. Lubimy wyzwania, a nasz zespół każdorazowo dopasowuje ofertę do konkretnych potrzeb. Od lat współpracujemy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, jednak doświadczenie zdobywaliśmy w międzynarodowych korporacjach. Menadżerowie Vestor Domu Maklerskiego to zarazem jego współudziałowcy. Szybko podejmujemy decyzje, bo wiemy z jakimi wyzwaniami wiąże się prowadzenie biznesu. Wierzymy w sukces – nasze wynagrodzenie w dużej części wiążemy z sukcesem transakcji.

podstawowe informacje

Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22 został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy | KRS 0000277384 | REGON 140943747 | NIP 1080003081 Kapitał zakładowy Vestor DM S.A. jest równy kapitałowi wpłaconemu i wynosi 2 009 570,00 zł. Vestor Dom Maklerski S.A. (wcześniej Dom Inwestycyjny Investors S.A.) działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego – Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4020/89/I/76/1/MR/2007/35/08 z dnia 23 stycznia 2008 roku. Zakres zezwolenia obejmuje:

 • przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
 • wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie
 • zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
 • oferowanie instrumentów finansowych
 • przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych
 • doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią
 • doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw
 • sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

Vestor Dom Maklerski wdrożył i stosuje system zarządzania ryzykiem, czyli zbiór reguł i mechanizmów normujących procesy decyzyjne dotyczące identyfikacji, pomiaru oraz monitorowania ryzyka występującego w działalności Vestor DM S.A. Zarządzanie ryzykiem w Vestor Domu Maklerskim S.A. należy do obowiązków i uprawnień organów zarządzających oraz jednostek organizacyjnych. W procesie zarządzania ryzykiem w Vestor DM S.A. uczestniczą: Rada Nadzorcza, Zarząd, Komitet ds. Ryzyka, Inspektor Nadzoru, Sekcja Zarządzania Ryzykiem i Kontrolingu, Sekcja Nadzoru Zgodności Działalności z Prawem oraz kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych i pracownicy Vestor Domu Maklerskiego S.A.

władze Vestor DM

Zarząd

 • Jakub Bartkiewicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny za inwestycje funduszu oraz za nadzór nad projektami doradczymi
 • Michał Meller – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny za inwestycje segment zarządzania aktywami oraz za nadzór nad projektami doradczymi
 • Sebastian Siejko – Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający ds. Rynku Kapitałowego odpowiedzialny za rozwój działalności brokerskiej

 

Rada Nadzorcza

 • Jarosław Jatczak – Przewodniczący
 • Agata Anna Konarska – Wiceprzewodnicząca
 • Paweł Dobrowolski
 • Piotr Niemczyk
 • Zbigniew Macioszek