Oferta publiczna akcji ZPC Otmuchów S.A.

WAŻNE INFORMACJE

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZANIENIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej (łącznie „Informacje”) należy uważnie zapoznać się z treścią poniżej przedstawionych wyjaśnień na temat warunków dostępu oraz korzystania z Informacji. Informacje mogą ulegać zmianie lub aktualizacji, wobec czego należy zapoznać się z nimi i poddać je analizie w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z a) ofertą publiczną na terytorium Polski 12.748.250 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje”) spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie („Spółka”) o wartości nominalnej 0,20 PLN każda akcja („Oferta”) oraz b) ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 12.748.250 Jednostkowych Praw Poboru Akcji Oferowanych („Jednostkowe Prawa Poboru”), do 12.748.250 Praw do Akcji Oferowanych („Prawa do Akcji”, „PDA”) oraz do 12.748.250 Akcji Oferowanych („Dopuszczenie”) do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie oraz Dopuszczeniu jest prospekt emisyjny Spółki (wraz z ewentualnymi późniejszymi aneksami i komunikatami aktualizującymi) („Prospekt”), zatwierdzony w dniu 29.05.2018 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, który został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.grupaotmuchow.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego Vestor Dom Maklerski Spółka Akcyjna w Polsce (www.vestor.pl). Prospekt emisyjny jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

 

Na niniejszej stronie internetowej mogą także zostać opublikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

 

Informacje: (i) nie podlegają i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności nie mogą być rozpowszechniane, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej („USA”), Kanadzie, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia, (ii) nie są skierowane do osób definiowanych jako „U.S. Person” oraz do osób (podmiotów), które działają na rachunek lub na rzecz osób definiowanych jako „U.S. Person” zgodnie z definicją znajdującą się w Regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Ustawa Amerykańska”), (iii) nie są skierowane do osób (podmiotów) mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Kanadzie, Japonii lub Australii bądź na obszarze innej jurysdykcji, w której dostęp do Informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie właściwych przepisów obowiązującego prawa lub wymagałby dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

 

Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i poza jej granicami Prospekt nie może być traktowany jako propozycja, oferta bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek akcji ani jakichkolwiek innych instrumentów finansowych Spółki. Akcje objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz USA), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w USA. Akcje Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie
z postanowieniami Ustawy Amerykańskiej i nie mogą być oferowane ani zbywane w USA. Zarówno Prospekt, jak i Akcje nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych.

 

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie Informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej. Uzyskanie dostępu i zapoznawanie się z Informacjami
z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

 

Poprzez wybór poniższej opcji „AKCEPTUJĘ”, niniejszym potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami,  akceptuję ich treść oraz wyrażam zgodę na przedstawione w nich ograniczenia, jak również  potwierdzam, że wchodzę na niniejszą stronę internetową i uzyskuję dostęp do Informacji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa innej jurysdykcji właściwej dla państwa, które uznaje taki dostęp za uprawniony. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na tej stronie internetowej Informacji.

 

kalendarium oferty

do 30.05.2018

Publikacja Prospektu, ustalenie i publikacja Ceny Emisyjnej

05.06.2018

Ostatni dzień, w którym zakup Akcji na GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru

07.06.2018

Dzień Prawa Poboru

13.06.2018

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych

14-21.06.2018

Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW. Ostatnim dniem notowań Jednostkowych Praw Poboru na GPW jest trzeci dzień sesyjny przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane

26.06.2018

Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych

06.07.2018

Przydział Akcji objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych

09-11.07.2018

Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonania Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych składane przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu

do 12.07.2018

Przydział Akcji podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu

Formularz kontaktowy




Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu
+48 22 378 92 29 lub prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego, a nasz Doradca skontaktuje się z Tobą.