Emisja publiczna HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of General Electric Company

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnej o nabyciu HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of General Electric Company, będących instrumentami strukturyzowanymi (dalej: „Certyfikaty”), emitowanych zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec przez UniCredit Bank AG z siedzibą w Monachium (dalej: „Emitent”). Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Cywilny, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie lub z pomocą wybranego przez siebie doradcy inwestycyjnego. Inwestowanie w Certyfikaty wiąże się z ryzkiem, a Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Produkt inwestycyjny jakim są Certyfikaty jest skierowany do inwestorów detalicznych, których celem jest akumulacja majątku lub optymalizacja aktywów w średnim horyzoncie inwestycyjnym. Produkt ten jest przeznaczony dla inwestorów posiadających zaawansowaną wiedzę i/lub doświadczenie związane z produktami finansowymi. Inwestor musi liczyć się z możliwością straty zainwestowanego kapitału (włącznie z całkowitą utratą zainwestowanego kapitału) i nie przywiązuje wagi do ochrony kapitału.

Emisja Certyfikatów prowadzona jest w ramach oferty publicznej na podstawie Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez niemiecki organ nadzoru – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin”) w dniu 26 lutego 2019 r., notyfikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące Certyfikatów dystrybuowanych przez Vestor Dom Maklerski S.A. zamieszczone są w Prospekcie Emisyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej Emitenta https://www.onemarkets.pl/en/productpage.html/DE000HVB3AA7

Prospekt Emisyjny przygotowany w związku z ofertą publiczną Certyfikatów, adresowaną do inwestorów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prawnie wiążącym dokumentem, zawierającym informacje o Emitencie i ofercie publicznej Certyfikatów.

Vestor Dom Maklerski S.A. nie uczestniczył w przygotowaniu Prospektu Emisyjnego dotyczącego Certyfikatów, jak również nie uczestniczył w przygotowywaniu dotyczącego Certyfikatów Dokumentu zawierającego kluczowe informacje, którego autorem jest UniCredit Bank AG z siedzibą w Monachium. W związku z powyższym Vestor Dom Maklerski S.A, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawidłowość lub kompletność informacji w nich zawartych ani za zaistnienie szkody z tytułu ich wykorzystania chyba, że wymagać tego będą obowiązujące przepisy prawa.

Materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią, nie powinny stanowić, ani nie mogą być rozumiane jako jakakolwiek propozycja nabycia, oferta sprzedaży lub subskrypcji lub zaproszenie do złożenia oferty kupna lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych Emitenta w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii, Japonii, ani w żadnym innym państwie, w którym dostęp do materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie obowiązujących przepisów. Materiały te nie są przeznaczone do rozpowszechniania, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części w powyższych krajach, ani jakimkolwiek innym państwie, w którym taka propozycja nabycia, oferta sprzedaży lub subskrypcji lub zaproszenie do złożenia oferty kupna lub subskrypcji stanowiłoby naruszenie odpowiednich przepisów prawa. Przedmiotowe materiały nie są skierowane do osób zamieszkałych lub mających siedzibę w ww. krajach. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa, które mogą mieć zastosowanie w związku z udziałem w ofercie publicznej certyfikatów Emitenta.

Nabywcami Certyfikatów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, z wyłączeniem:

 • osób amerykańskich („US-Persons”) w rozumieniu amerykańskiej ustawy Securities Act 1933;
 • osób umieszczonych na liście sankcji lub w inny sposób wskazanych jako sankcjonowane przez Organizacje Narodów Zjednoczonych lub Stany Zjednoczone Ameryki (w tym Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych) lub Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Unię Europejską,

OŚWIADCZAM, ŻE PRZECZYTAŁEM / PRZECZYTAŁAM TREŚĆ POWYŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ, W PEŁNI JE ROZUMIEM ORAZ CAŁKOWICIE AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI, A KLIKAJĄC NA IKONĘ „Akceptuję” ZAMIESZCZONĄ PONIŻEJ POTWIERDZAM POWYŻSZE OŚWIADCZENIE ORAZ:

OŚWIADCZAM, ŻE NIE JESTEM REZYDENTEM W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, AUSTRALII, JAPONII ANI W ŻADNYM INNYM PAŃSTWIE, W KTÓRYM DOSTĘP DO INFORMACJI O OFERCIE PUBLICZNEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW BĄDŹ JEST OGRANICZONY NA PODSTAWIE PROSPEKTU EMISYJNEGO ORAZ ŻE ZNAJDUJĘ SIĘ NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKI.

Najważniejsze parametry oferty:

 • Okres przyjmowania zapisów na certyfikaty: 07.03.2019 r. – 27.03.2019 r., (do godziny 23.59)
 • Instrument bazowy: General Electric Company (ISIN US3696041033)
 • Termin Wykupu (Zapadalność): 05.04.2023 r., z możliwością automatycznego przedterminowego wykupu co 6 miesięcy
 • Dni obserwacji: 30.09.2019 (1), 30.03.2020 (2), 30.09.2020 (3), 30.03.2021 (4), 30.09.2021 (5), 30.03.2022 (6), 30.09.2022 (7), 29.03.2023 (Dzień Obserwacji Końcowej)
 • Wskaźnik Przedterminowego wykupu: 95%
 • Poziom bariery: 60%
 • Cena emisyjna: 1.000,00 zł
 • Minimalny zapis: 20 sztuk
 • Maksymalny zapis: 10.000 sztuk

 

Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie lub z pomocą wybranego przez siebie doradcy inwestycyjnego. Inwestowanie w Certyfikaty wiąże się z ryzykiem, a Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Produkt inwestycyjny jakim są Certyfikaty jest skierowany do inwestorów detalicznych, których celem jest akumulacja majątku lub optymalizacja aktywów w średnim horyzoncie inwestycyjnym. Produkt ten jest przeznaczony dla inwestorów posiadających zaawansowaną wiedzę i/lub doświadczenie związane z produktami finansowymi. Inwestor musi liczyć się z możliwością straty zainwestowanego kapitału (włącznie z całkowitą utratą zainwestowanego kapitału) i nie przywiązuje wagi do ochrony kapitału.

kalendarium oferty

07.03.2019 r. - 27.03.2019 r.

Okres przyjmowania zapisów na certyfikaty

05.04.2023

Termin Wykupu ( z możliwością automatycznego przedterminowego wykupu co 6 miesięcy)

Formularz kontaktowy

Powyżej podawane przez Państwa dane osobowe są zbierane przez nas – Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa („Dom Maklerski”, „Administrator”, „nas”), jako administratora Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Domu Maklerskiego, w tym prezentowania produktów oferowanych przez Administratora. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z przysługujących im praw. Szczegółowe informacje odnośnie przysługujących Państwu praw znajdują się w Polityce realizacji praw osób, których dane dotyczą udostępnionej na stronie internetowej: www.vestor.pl/rodo. Informacje dotyczące tego, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe zostały zamieszczone w Polityce Prywatności.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym, oświadczam, że:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vestor Dom Maklerski S.A. dla celów marketingu bezpośredniego, w tym prezentowania produktów i usług oferowanych przez Vestor Dom Maklerski S.A.,
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Vestor Dom Maklerski S.A. informacji handlowej za pomocą udostępnionego przeze mnie w tym celu adresu poczty elektronicznej.

Informujemy, że mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie.

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu
+48 22 378 9241 lub prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego, a nasz Doradca skontaktuje się z Tobą.