Depozytariusz
Funduszy
Inwestycyjnych
Zamkniętych

Naszą misją jest tworzenie maksymalnie bezpiecznej infrastruktury rynkowej, która będzie wspierała rozwój funduszy inwestycyjnych zamkniętych w Polsce.

Anna Dmoch - Gołacka

  Dyrektor Departamentu Depozytariusza Funduszy Inwestycyjnych

Depozytariusz, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1896 ze zm.) jest instytucją niezależną od zarządzającego funduszami i odpowiada za zapewnienie poprawności działania funduszu zgodnie z przepisami prawa oraz jego statutem, a także jest zobowiązany do przestrzegania działania wszystkich podmiotów zaangażowanych w obsługę FIZ zgodnie z interesem jego uczestników.

 

nasze obowiązki

Obowiązki Depozytariusza, zgodnie z Art. 72 Ustawy:

 • prowadzenie rejestru wszystkich aktywów funduszu inwestycyjnego zamkniętego;
 • zapewnianie, aby środki pieniężne funduszu inwestycyjnego zamkniętego były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom;
 • zapewnianie monitorowania przepływu środków pieniężnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego;
 • zapewnianie, aby emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego;
 • zapewnianie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego zamkniętego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu;
 • zapewnianie, aby wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz wartość aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego;
 • zapewnianie, aby dochody funduszu inwestycyjnego zamkniętego były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego;
 • wykonywanie poleceń funduszu inwestycyjnego zamkniętego, chyba że są sprzeczne z prawem lub statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego;
 • weryfikowanie zgodności działania funduszu inwestycyjnego zamkniętego z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze statutem w zakresie innym niż wynikający z powyższych punktów oraz z uwzględnieniem interesu uczestników.

zespół

Do dyspozycji naszych klientów oddajemy zespół najwyższej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w kluczowym bankowym Depozytariuszu FIZ, co pozwoliło na zbudowanie produktu uwzględniającego wytyczne KNF, wspartego innowacyjnym systemem informatycznym i strukturą departamentu, tak by świadczyć usługę gwarantującą jakość i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

kontakt

Napisz do nas, a nasz Specjalista skontaktuje się z Tobą: depozytariusz@vestor.pl

Formularz kontaktowy

Powyżej podawane przez Państwa dane osobowe są zbierane przez nas – VESTOR S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa („VESTOR”, „Administrator”, „nas”), jako administratora Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego VESTOR, w tym prezentowania produktów oferowanych przez Administratora. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z przysługujących im praw. Szczegółowe informacje odnośnie przysługujących Państwu praw znajdują się w Polityce realizacji praw osób, których dane dotyczą udostępnionej na stronie internetowej: www.vestor.pl/rodo. Informacje dotyczące tego, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe zostały zamieszczone w Polityce Prywatności.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym, oświadczam, że:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VESTOR S.A. dla celów marketingu bezpośredniego, w tym prezentowania produktów i usług oferowanych przez VESTOR S.A.,
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od VESTOR S.A. informacji handlowej za pomocą udostępnionego przeze mnie w tym celu adresu poczty elektronicznej.

Informujemy, że mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie.